بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

گیج جوشکاری HI-LO Welding Gauge

گیج جوشکاری HI-LO Welding Gauge

 

این گیج جوشکاری برای اندازه‌گیری عدم هم‌ترازی جوش مورد استفاده قرار می‌گیرد

* وظیفه کلی گیج‌های جوشکاری عبارتند از:

 کنترل ابعادی قطعات و اتصالات مورد جوشکاری آماده شده* 

کنترل سطوح شیب دار پخ خورده از نظر زاویه سطح شیب دار پخ خورده *

 کنترل فواصل لازم بین قطعات جهت مونتاژکاری آنها * 

کنترل هم سطح بودن یا نبودن قطعات قبل از مونتاژ و جوشکاری * 

 کنترل ابعاد جوش های تکمیل شده طبق نقشه بعد از جوشکاری * 

 کنترل و اندازه‌گیری عیوب احتمالی بر روی سطح جوش‌ ها از نظر طول، عرض * 

و عمق آنها

  

HI-LO Welding Gauge 

Changes from standard to metric, simply remove gauge body, turn scales over and replace body. 

Measurements read in standard on one side & metric on opposite side 

Measures internal alignment of pipe after fit-up/alignment, and cuts radiographic rejects 

Measures internal misalignment of pipe before and after tacking. 

This handy devise even measures scribe lines, socket welds, crown height of welds & fillet weld size.

گیج جوشکاری HI-LO Welding Gauge

جهت سفارش با ما تماس بگیرید

03434290600  -  02144432759