بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

تست های غیر مخرب ( NDT)

صفحه اصلیآموزشگاهتست های غیر مخرب ( NDT)
صفحه اصلیآموزشگاهتست های غیر مخرب ( NDT)

تست های غیر مخرب ( NDT)

نام دوره گروه تاریخ برگزاری مشاهده جزئیات
MT , PT سطح II , I + کارگاه آموزشی 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تست ذرات مغناطیس (MT) سطح I,II + کارگاه آموزشی 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تست مایعات مافذ (PT) سطح I,II + (کارگاه آموزشی) 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
رادیوگرافی و تفسیر فیلم (RTI,RT) سطح I,II 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تفسیر فیلم های رادیوگرافی (RIT) سطح I و II 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
تست التراسونیک (UT) سطح I و II 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات