بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

BERTHOLD PENETRAMETER

گیج Berthold

Berthold Penetrameter

تست بلوک سنجش مغناطیسی Berthold جهت سنجش موارد زیر به کار می رود:

 * مغناطیسی شدن

* عمق نفوذ

* کیفیت سوسپانسیون فلورسنتی

* جهت میدان مغناطیسی

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید 

03434290600  - 02144432759