بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه های آتی

پروژه overhaul مجتمع مس شهربابک

پروژه overhaul مجتمع مس شهربابک

مجموع تست‌های عمومی و پیشرفته و نظارت بر روند اجرای امور

 پروژه overhaul مجتمع مس شهربابک از تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۸ به مدت حدودی ۵ ماه