بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

رفع چالش‌های حوزه برق و تغییر اقلیم فناوری استان با راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی حوزه برق

رفع چالش‌های حوزه برق و تغییر اقلیم فناوری استان با راه‌اندازی مرکز رشد تخصصی حوزه برق

نوشته شده توسط http://kermanstp.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=12&pageid=1642&newsview=3793

3 اردیبهشت