بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پتانسیل شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری هایتک در حوزه برق به شرکت توزیع برق شمال استان معرفی شد.

پتانسیل شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری هایتک در حوزه برق به شرکت توزیع برق شمال استان معرفی شد.

نوشته شده توسط http://kermanstp.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=12&pageid=1642&newsview=3854

3 اردیبهشت