بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی فنی ( در حین بهره برداری)با مبانی کد/استاندارد

صفحه اصلیآموزشگاهبازرسی فنی ( در حین بهره برداری)با مبانی کد/استاندارد
صفحه اصلیآموزشگاهبازرسی فنی ( در حین بهره برداری)با مبانی کد/استاندارد

بازرسی فنی ( در حین بهره برداری)با مبانی کد/استاندارد

نام دوره گروه تاریخ برگزاری مشاهده جزئیات
بازرسی هیترها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (API 573) 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات
بازرسی و ایمنی جرثقیل ها و تجهیزات بالابر 1 متعاقبا اعلام خواهد شد جزئیات