بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

پروژه های در حال انجام

پروژه تست‌های غیرمخرب التراسونیک، رادیوگرافی مخاذن و لوله و فیزره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(UT-RT_PhaseArray)

پروژه تست‌های غیرمخرب التراسونیک، رادیوگرافی مخاذن و لوله و فیزره شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(UT-RT_PhaseArray)

UT-RT_PhaseArray

انجام تست‌های غیرمخرب شامل تست التراسونیک، رادیوگرافی برای مخاذن ذخیره ، تفسیر و ظهور فیلم، لوله 14 اینچ؛ تست فیزره، التراسونیک پیشرفته، ارائه گراف ها و ارائه گزارش فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

1 2