بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

ثبت اختراع دستگاه کوژکاری هیدرولیکی توسط دکتر حسینی(مدیر عامل)

اختراع دستگاه کوژکاری هیدرولیکی توسط سید مرتضی حسینی مدیر عامل شرکت پازش صنعت