بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

ثبت اختراع دستگاه کاسه کشی شعاعی توسط دکتر حسینی(مدیر عامل)

 ثبت اختراع دستگاه کاسه کشی شعاعی توسط سید مرتضی حسینی(مدیر عامل)