بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پازش صنعتhttps://pssg-co.com/MediaFolder/SERTIFICATE/safety certificate.jpg