بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

تامین مواد مصرفی تست جوش در پروژه ساخت بیمارستان خاتم قم

همکاری در پروژه ساخت بیمارستان خاتم قم- تامین مواد مصرفی بازرسی و تست ( ndt )

supply of material