بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

برگزاری دوره آموزشی عملی و تئوری بازرسی جوش مقدماتی و تکمیلی

 دوره آموزشی عملی و تئوری بازرسی جوش مقدماتی و تکمیلی در مجتمع مس خاتون‌آباد از ۱۴ مهر به در خواست مدیران امور مختلف تولید برگزار گردید.