بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

برگزاری دوره آنلاین (وبینار) بازرسی چشمی جوش

برگزاری دوره  آموزشی آنلاین (وبینار) بازرسی چشمی جوش، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان (سازمان برنامه بوجه)، انجمن مهندسین جوش استان کرمان و شرکت بازرسی و آموزشگاه جوشکاری و بازرسی جوش پازش صنعت 

مدرس:دکتر سید مرتضی حسینی:دکترای متالورژی مواد، عضو بنیاد ملی نخبگان، مخترع، مشاور علوم صنعتی، استاندارد و سایر علوم فنی مهندسی، مدیر عامل شرکت بازرسی پازش صنعت پارس پویا، مدرس حوزه صنعت و دانشگاه در رشته‌های فنی، مهندسی،‌ ایمنی‌، استاندارد، جوشکاری و بازرسی فنی جوش و موسس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای پازش صنعت

vt webinar
welding visual inspection webinar
vt inspection webinar