بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

بازرسی حین ساخت و ادواری وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی

بازرسی وسایل تفریحی در حوزه‌های حین ساخت، حین مونتاژ و نصب و حین بهره‌برداری (به دو صورت سالیانه و ادواری) توسط...

بازرسی وسایل تفریحی در حوزه‌های حین ساخت، حین مونتاژ و نصب و حین بهره‌برداری (به دو صورت سالیانه و ادواری) توسط این شرکت بنا به درخواست متقاضیان بازرسی بر اساس استاندارد ملی به شماره ۲و۱-۸۹۸۷ (برای وسایل تفریحی شهربازی)، ۲و۱-۱۴۲۳۸ (برای سرسره‌های آبی)، ۱۱۳۸۹ (برای وسایل تفریحی بادی)، ۶۴۳۶ (برای وسایل تفریحی زمین بازی) و ۱۶۱۱۰ (برای وسایل بدنسازی ثابت برای فضاهای باز) صورت می‌پذیرد که در صورت انطباق با الزامات استاندارد مربوطه برای وسیله تفریحی نسبت به صدور تاییدیه و در صورت مشاهده عدم انطباق نسبت به تهیه گزارش عدم انطباق اقدام خواهد شد. بازرسی حین ساخت و ادواری وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی	بازرسی حین ساخت و ادواری وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی