بازرسی و کالیبراسیون پازش صنعت
در حال بارگذاری تارنما

مشاوره در زمینه مهندسی جوش

 مشاوره درزمينه مهندسي جوش وتستهاي غيرمخرب راه حل مناسبي جهت كاهش هزينه درفرآيندهاي ساخت و بهبود راندمان توليد محسوب مي شود .

. برخي از مزاياي مشاوره عبارت است از :

كاهش هزينه وكم كردن ضايعات

افزايش راندمان توليدات

افزايش كيفيت محصولات و...


مشاوره درزمينه مهندسي جوش وتستهاي غيرمخرب راه حل مناسبي جهت كاهش هزينه درفرآيندهاي ساخت و بهبود راندمان توليد محسوب مي شود . برخي از مزاياي مشاوره عبارت است از :

كاهش هزينه وكم كردن ضايعات

افزايش راندمان توليدات

افزايش كيفيت محصولات و...

استفاده كنندگان از اين خدمات طيف وسيعي از شركت هاي بازرسي، واحدهاي صنعتي، كارفرمايان ، مشاوران و پيمانكاران را شامل مي شود كه مي توانند تمامي نيازهاي مشاوره مهندسي جوش و NDT خود را به طور يكجا از اين بخش درخواست نمايند، رئوس اين خدمات عبارتند از :

مشاركت در طراحي و تهيه دستورالعمل روش جوشكاري (WPS) مطابق استاندارد هاي بين المللي و مورد تاييد كارفرما و اخذ تاييديه آنها و ارايه اسناد مرتبط (PQR)

 

برگزاري آزمونهاي تاييد صلاحيت جوشكاران و صدور گواهينامه

كنترل و تاييد صلاحيت بازرسين ساخت، نصب و تستهاي غير مخرب

كنترل و تاييد صلاحيت تجهيزات و دستگاهها

مشاوره در زمينه صلاحيت و قابليت پيمانكاران در جهت برآوردن نيازهاي كيفي (در مرحله انتخاب پيمانكار)

مشاوره سطح 3 آزمونهاي غير مخرب (NDT Level III)

تهيه دستورالعمل آزمونهاي غير مخرب

استقرار و راه اندازي واحدهاي كنترل كيفيت و NDT در صنايع (NDT Incubator)

تهيه NDT Plan , QC Plan, ITP و تعيين ايستگاههاي بازرسي

شناسايي مشكلات و معضلات جوشكاري در صنعت

مشاوره در زمينه فرآيندهاي مختلف جوشكاري

تهيه رويه هاي اجرايي جهت انجام جوشكاري

بررسي علل پيچيدگي و تنش هاي پس ماند در جوش و ارايه راه حل

بررسي مدارك و نقشه هاي جوشكاري و انجام اصلاحات مطابق استانداردهاي بين المللي و مورد تاييد كارفرما

خدمات مشاوره اي در زمينه مواد و تجهيزات جوش و NDT

شرکت پازش صنعت بعنوان یک مرکز تخصصی بازرسی فعال در زمینه بازرسی فني و جوش و NDT اقدام به ارائه خدمات مشاوره به شرح ذیل می نماید :

مشاوره در زمینه انواع فـرآیندهای جوشـــکاری و انتخاب بهتــریـن روش های کاربـردی

مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات جوشکاری ، مواد مصـرفی ، الکترودها و ســایر ملزومات

مشاوره در زمینه اتوماسیون روشـــهای جوشــکاری و تغییــر فرآیندها جهت کارایی بالاتر

مشاوره در زمینه مهندســـی جــــوش ، متـــالوژی جـــــــوش و طــراحی اتصـــالات

مشاوره در زمینه عملیـــات هــای حـــرارتـــی و تنـــش زدایـــی قطعـــات

مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات اتوماتیک تستهای غیر مخرب و راه اندازی آنها

مشاوره در زمینـه روشــهای بازرســی و تهیه دسـتورالعمل های مـربوط بــه آن

مشاوره در زمینه چگـونگی تهیه دستورالعمل های بازرســی شـامل ITP و Q.C.P

مشاوره در زمینه تهیه سیستــــم های رنــگ و انــواع اســتانداردهای مــرجع

مشاوره در زمینه مناسب ترین روش های کنترل کیفیت رنگ و نحوه تهیه گزارشات

مشاوره در زمینه انتخـاب و خرید وسـایل بـازرســی رنــگ و روشــهای حـمـل

مشاوره در زمینه کیــورینــگ رنــگها و روشـهـای اجــرای رنــگ در اجــراء

ساير خدمات مشاوره مرتبط با جوشكاري و تستهاي غير مخرب نيز با توجه به نياز كارفرما و هماهنگي لازم قابل اجرا مي‌باشد.